Kallelse till årsstämma 2019

 Lybeck-Kärrbo Samfällighetsförening org nr 717915-1019

Kallelse Lybeck-Kärrbo Samfällighetsförening

 Härmed kallas medlemmarna till årsstämma

 Söndagen den 31 Mars 2019 kl 14.00 i Kärrbo bygdegård

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare).
 4. Val av två justeringsmän och två rösträknare.
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Mötet behörigen utlyst.
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Motion 1: Trafikspegel
Motion 2: Trafikspegel
Motion 3: Grillplatser och soldäck/livboj
Motion 4: Eldning på området och omhändertagande av ris

 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna samt övriga arvoden
 2. Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 3. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 4. Val av revisorer och suppleanter
 5. Fråga om val av valberedning
 6. Mötesdatum för kommande år
 7. Övriga frågor

För beslut:

a/ beslut om höjd båtplatsavgift

b/ beslut om sista betalningsdatum 30/4 för samfällighetsavgiften

c/ beslut om införande av påminnelseavgift på 200 kr.

d/ beslut om nya hamnregler.

e/ information från badgruppen,

För information:

f/ Badgruppen

g/ Nya vägen

h/ Besiktning från Trafikverket

i/ Utförd kartläggning av dränering av området

j/ Samarbete med Harkie-Kärrbo Samfällighet

 1. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 2. Avslutande av mötet

Du som har förhinder att deltaga i mötet kan utöva din rösträtt genom ombud med skriftlig fullmakt. Notera att du enligt stadgarna endast får agera ombud för en ytterligare medlem. Underlag för motioner, bokslut, budget, verksamhetsberättelse och rensning av hamn har bifogats kallelsen i post eller mail.

Efter årsmötet bjuder föreningen på fika.

Välkommen!

Styrelsen Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.