Kallelse Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

Härmed kallas medlemmarna till årsstämma

Söndagen den 25 Mars 2018 kl 14.00

i Kärrbo bygdegård

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare).
 4. Val av två justeringsmän och två rösträknare.
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Mötet behörigen utlyst.
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  1. Motion 1: Förslag till stadgeändring
  2. Motion 2: Förslag diken, speglar och arbetsgrupper
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna samt övriga arvoden
 11. Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Fråga om val av valberedning
 15. Mötesdatum för kommande år.
 16. Övriga frågor
  1. Information från badgruppen
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 18. Avslutande av mötet

Bifogas:

Verksamhetsberattelse 2017 LKSF

Arssammanstallning 2017 slutlig

Budget2018

Motion 1 LKSF 2018

Motion 2 LKSF 2018

Revisionsberättelse för 2017 kommer att finnas tillhanda på årsstämman

Av miljöskäl ombedes den som vill ha papperskopior av utskickade dokument att skriva ut dessa och ta med till mötet. Några exemplar kommer att finnas tillgängliga.

Du som har förhinder att deltaga i mötet kan utöva din rösträtt genom ombud med skriftlig fullmakt.

Efter årsmötet bjuder föreningen på fika.

Välkommen!
Styrelsen Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

 

Det här inlägget postades i Möten. Bokmärk permalänken.