Kallelse extrastämma och sommarmöte 2015

 

Kallelse Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

Härmed kalls medlemmarna till extra stämma

Söndagen den 21 juni 2015 kl 11.00 Björkängen

Dagordning

  1.  Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare).

4. Val av två justeringsmän, till lika rösträknare.

5. Fastställande av dagordningen

6. Mötet behörigen utlyst.

7. Presentation av förslag från bad/hamn gruppen se bifogat förslag. Definitivt beslut hur gå vidare kommer att ske först vid stämma längre fram.

8. Inköp av ruffklippare för att kunna så gräs och vass på föreningens ytor.

9. Tecknande av ansvarsförsäkring för föreningens styrelse

10. Förslag att ersättning á 25kr/tim utgår för arbete som utförts åt föreningen.

11. Information om lekplatserna

12. Övriga frågor

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

14. Avslutande av mötet

Bilaga: Förslag från bad/hamn gruppen,

Västerås, 2 juni 2015

Bästa medlem i samfälligheten Lybeck-Kärrbo,

På årsstämman i mars detta år valde samfälligheten att en grupp (Maria Hinas, Magnus Fornstedt, Mattias Liljedahl, Göran Holmberg, Martin Dalenbring) skulle ta fram ett förslag på förbättring av vår badstrand (som idag är oanvändbar) och båtbryggor (som är i mycket dåligt skick).

Vårt förslag gällande stranden är att den förläggs till andra sidan badbryggan med fördelen att strandkanten hamnar lite längre ut (20-25m) och ihop med rensning av botten utåt mot badflotten, erhålla en bättre vattengenomströmning jämfört med befintlig strand där vattnet står still och stranden växer igen (se skiss). För att avlasta den idag flitigt använda flytbryggan gör vi en grönyta ovanför tänkt ny strand. Tanken med detta är att flotten används till just bad medan gräsytan kan fylla behovet av solande och ge en säkrare plats att vistas på för mindre barn. Eftersom förslaget medför borttagande av vassrugg så kommer gräsytan även att ge en fin utsikt över såväl bad som båtliv. Kanske vill vi sen ha något picknickbord och en grillplats här?

Vårt förslag gällande båthamnen innefattar att den fasta bryggan längs strandlinjen (den vi idag kallar ’nya bryggan’) förlängs bort till östra bryggan. Östra och västra bryggorna ersätts med nya flytbryggor av trä/betong. Dessa görs som två raka bryggor placerade ungefär som bef. bryggor (se skiss). Vardera ca 50m långa och 2,4m breda. De förankras med träpålar. Fördelen med flytbryggor; ligger alltid på samma nivå i vattnet (ca 50cm ovanför ytan) – lätt att gå i och ur båten, de kan relativt enkel flyttas om behov av det skulle uppstå, levereras färdiga för smidigt montage på plats.

Rensning i och runtom nya bryggor görs till ett djup av ca 1,5-2m i den mån det är möjligt. Massorna kan tas upp och läggas ut på Harkie 1:26 (fårhagen) som med tiden bereds till en jämnare yta/strandäng som då blir enklare att underhålla. Ny isättningsramp görs på samma plats som idag. Ansökan till Länsstyrelsen kommer att ske för att få tillstånd att göra denna rensning av vår hamn.

Med denna lösning kommer det finnas en båtplats till varje fastighet i samfälligheten – det är värt mycket både för dig som har/vill ha båt och för dig som inte är direkt intresserad just nu.

Prisbilden för förslaget vi arbetat fram ligger omkring 1,5milj kr. Vi som samfällighet har möjlighet att låna pengar för att finansiera ett projekt som detta. Vår bedömning är att denna investering bör kunna betalas av inom relativt kort tid max ca 5 år, så att föreningen så snart som möjligt återigen kan vara skuldfri.

Hur vill vi som samfällighet utveckla vårt strandområde? Vill vi kunna vistas vid sjön utan att trängas? Vill vi ha en badplats som fungerar? Vill ha båtbryggor som är säkra att vara på? Det tycker vi. På sommarmötet har vi chansen att prata om detta och besluta om vi ska gå vidare med ovan nämnda förslag.

Vid pennan,

Bad/hamn gruppen.

Detta är en ungefärlig skiss av hur förslaget är tänkt.

Ritning strand

 

 

 

 

 

 

 

Bild av flytbryggor med pålförankring

Bild 1 brygga

 

 

 

 

Exempelbild av föreslagen ny bryggmodell med båtbommar:

Bild 2 brygga

 

 

 

 

 

 

Du som har förhinder att deltaga i mötet kan använda din rösträtt genom ombud.

Välkommen!

Styrelsen

Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

Det här inlägget postades i Möten. Bokmärk permalänken.