Hamn

Båthamnsregler

Båthamnsregler 2021 RevA

för Lybeck-Kärrbo Samfällighetsföreningens hamnområde

 • Lybecks samfällighetsföreningens hamn/bryggor är en privat anläggning. Beakta föregående i samband med vistelse i och förtöjning vid bryggorna. Området mellan vägarna mot sjön och ytan bryggorna med förlängning omfamnar samt sjöinfart till den samma betraktas som hamnområde. *)

 • För båt längre än 7 meter eller vikt över 1,5 ton krävs styrelsens godkännande innan båtplats kan erhållas eller förtöjning tillåtas. Detta för att bedöma båtens påverkan på bryggan.

 • Det åligger varje båtägare att vårda sin båtplats, skaffa och underhålla egen förtöjningsutrustning, anmäla till styrelsens kontaktperson för hamnäranden skador på gemensam utrustning samt medverka vid reparation och underhåll av hamnanläggningen.

 • Båtarna skall vara väl förankrade vid 3–4 punkter. Samtliga förtöjningsanordningar skall vara, för båtstorleken, väl avfjädrande. Låsanordning (tex. låskätting) får inte ”kortsluta” avfjädring. Yttre förtöjningar sker i respektive båtbomsytterring eller i stolpar. Den inre förtöjningen sker i 1–2 bryggringar fästade i bryggans trävirke (ej på rörstolpar). Endast ovan angivna fästpunkter får användas samt att båtskrovet ej får skava eller stöta mot bryggan.

  • För bryggorna används bryggring med gängad bult (samt bricka och låsmutter) alternativt bryggring med träskruv där det är tillämpligt

  • För stolpar används bryggring med träskruv

  • På bommar fästes avfjädringar med schackel

  • Respektive båtplatsinnehavare anskaffar och monterar sina infästningar

 • Båtbommar läggs i och tas upp gemensamt vid arbetsdag. Sammankallande är styrelsens kontaktperson för hamnäranden.

 • Samfällighetens representant kommer två gånger per år att kontrollera bryggor, stolpar och infästningar av bommar. Vid åtgärdsbehov sammankallar styrelsens kontaktperson för hamnäranden till en extra arbetsdag. Övrigt åligger varje båtplatsinnehavaren att göra behövliga bryggjusteringar vid sin båtplats. Verktyg finns att låna genom styrelsen.

 • Vassröjning inom båtplatsens yta utförs av båtplatsinnehavaren. Vassröjning omfattar även den förlängda ytorna in under bryggan samt 1 meter bortom bommar/stolpar. Maskinell vassröjning ske (vid behov) 2 ggr per år (slutet av juni och slutet av september). Lie för manuell vassröjning finns att låna genom styrelsen (förvaras i träd intill sjösättningsramp).

 • Ingen båtplatsplats är knuten till någon fastighet, utan tilldelas av styrelsens kontaktperson för hamnäranden. Fördelning av förtöjningslägen sker i möjligaste mån hänsyn taget till båtens storlek (varierande bredd, längd och djup) och tillgängliga lediga platser.

 • En medlem (fastighet) kan inneha flera platser, men skall återlämna extraplats(er) även under säsongen, om platsbrist uppstår. Vid inbetalning av serviceavgift för båtplatsinnehav anges fastighetsbeteckning.

 • Vattenskotrar, kajaker, kanoter, SUP’ar, surfbrädor och båttillbehör, vilka förvaras inom hamnområdet skall märkas tydligt med ett nummer på 400-serien. Registrering av objektnummer görs med fastighetsbeteckning hos styrelsens kontaktperson för hamnäranden. Ett nummer per objekt, dvs om man har en kanot och en jolle skall dessa ha var sitt nummer.

 • Förändring av båtplatsinnehav och/eller objektregistrering (kajaker, kanoter, jollar etc.) skall meddelas skyndsamt till styrelsens kontaktperson för hamnäranden.

 • Båtplatsinnehavare skall vara samfällighetens medlem (fastighet).

 • Hamnområdet får ej användas för vinterförvaring av båtar, vattenskotrar, kajaker, kanoter, SUP’ar, surfbrädor och tillbehör till dessa. Detta måste ske på egen tomt alt. någon extern förvarning. Transport från hamnområdet skall ske senast vid bommupptagning.

 • I syfte att erhålla maximal tillgänglighet till bryggor och ramp får bil bara finnas inom hamnområdet vid i- och urlastning. Arbete rörande hamnen är undantagna från denna regel.

 • Parkering av fordon vid hamnområdet får endast ske på markerad parkeringsyta, belägen ca 100m ovan hamnen.

*) Förtydligande:

Lybecks samfällighetsförening ansvarar inte, om inte särskild anledning föreligger, för uppkomna skador eller förluster varken på båtar kajaker, kanoter, vattenskotrar, SUP’ar etc., inte heller personskador inom den nämnda anläggningen.

Hamnkarta 20210326