Årsmöte Pumpföreningen 2021

Årsmöte Lybeckspumpförening, organisationsnummer 955575 8227
Datum: 202 1 03 27 Plats: Digitalt
1. Mötets öppnande
2. Mötets utlysande och dagordning.
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årssammanställning
7. Revisorernas årsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse
10. Årsavgift
11. Ersättning och timarvode
12. Förslag till nya stadgar
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Rapport balans 201231

Rapport resultat 200101-201231

Revisionsberättelse 200101-201231

Årssammanställning 200101-201231

Röstsedel 2021